Ochrana osobních údajů

  

Zásady ochrany osobních údajů popisují způsob získávání, používání a dalšího nakládání s osobními údaji získanými prostřednictvím internetového obchodu https://www.nabytek-real.cz/. Správcem osobních údajů je Provozovatel fy Nábytek REAL.

Nábytek REAL, OD KOLOSEUM, Tř. 1. máje 1901, 753 01 Hranice

IČO: 73032280, DIČ: CZ6912154854

ŽL vydaný ŽÚ Magistrátu města Ostravy č.j.:SMO/116372/14/ŽÚ/ANA, ID RZP: 2130963  

 

Kontaktní údaje správce osobních údajů

Adresa pro doručování: Tř.1.máje 1901, OD Koloseum (2.patro), 753 01 Hranice

Kontakty: mob. 739572765
e-mail: info@nabytek-real.cz
            hranice@nabytek-real.cz

 

 

Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Provozovatelem, a to za účelem dodání zboží. Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji jsou zejména (avšak nikoliv výlučně):

 • identifikační údaje, jako např. jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, pohlaví, přihlašovací jméno do uživatelského účtu;
 • kontaktní údaje, jako např. adresa bydliště (nebo doručovací adresa), telefonní číslo, emailová adresa;
 • další údaje, jako např. informace získané pomocí souborů cookies, IP adresa (síťový identifikátor) včetně typu prohlížeče, zařízení a operačního systému, doby a počtu přístupů na webové rozhraní a další obdobné informace.

Své osobní údaje nám poskytujete zejména při vyplnění objednávky, případně při zřízení uživatelského účtu.

Při návštěvě a užívání webových stránek může dále docházet k získávání a ukládání některých osobních údajů prostřednictvím souborů cookies.

 • Osobní údaje zadané při objednávání zboží či služeb můžeme bez vašeho výslovného souhlasu shromažďovat a zpracovávat výlučně za účelem plnění smlouvy, tedy za účelem dodání zboží nebo poskytnutí služby. Dále můžeme tyto údaje zpracovávat za účelem splnění našich dalších zákonem stanovených povinností (zejména evidenční povinnosti, archivace daňových dokladů apod.).
 • Osobní údaje zadané při založení uživatelského účtu můžeme bez vašeho výslovného souhlasu shromažďovat a zpracovávat výlučně za účelem umožnění přístupu, správy a vedení uživatelského účtu.
 • Pokud nám k tomu potvrzením na našem internetovém obchodě dáte souhlas, můžeme vaše osobní údaje zadané při vyplnění objednávky nebo při založení uživatelského účtu zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení a přímého marketingu, případně za dalšími účely, se kterými jste výslovně souhlasili.
 • Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies zpracováváme na základě vašeho souhlasu (který můžete udělit potvrzením na webovém rozhraní poté, co jste byli na používání cookies upozornění a měli jste možnost seznámit se s těmito Zásadami). Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies jsme oprávněni zpracovávat i v případě, že dále užíváte náš internetový obchod i poté, co jste byli na zpracování těchto osobních údajů upozorněni. Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies využíváme pro účely provádění uživatelské podpory, zlepšování našich služeb včetně analýzy chování uživatelů a marketingu. Použít vaše osobní údaje k jinému účelu, než pro který byly získány, můžeme jen na základě vašeho souhlasu.

Osobní údaje zadané v rámci objednávání zboží či služeb nebo v rámci registrace využíváme pouze po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění právních povinností.

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje jen na základě vašeho souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu), můžete tento souhlas kdykoliv odvolat.

Odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů je možné kdykoliv, a to:

 • prostřednictvím e-mailu zaslaného na naši kontaktní e-mailovou adresu info@nabytek-real.cz;
 • telefonicky na našem kontaktním telefonním čísle 739 572 765;
 • písemně formou dopisu zaslaného na naši doručovací adresu;

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.

Máte právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům a zjistit důvod za jakým účelem a na jakou dobu je Provozovatel zpracovává. Na vaši žádost vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů. 

Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat bezodkladnou nápravu.

V případě, že:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány;
 • jste odvolali souhlas se zpracováním;
 • jste vznesli námitky proti zpracování osobních údajů osobních údajů;
 • osobní údaje byly zpracovávány protiprávně,

máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje smazali. Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání, jsme povinni vaší žádosti vyhovět.

V případě, že:

 • popíráte přesnost svých osobních údajů;
 • je zpracování protiprávní a vy namísto výmazu žádáte o omezení zpracování osobních údajů;
 • již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon či obhajobu právních nároků;
 • vznesete námitku proti zpracování,

můžete požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. Při omezení zpracování jsme pouze oprávněni vaše osobní údaje uložit; další zpracování je možné jen s vaším souhlasem, nebo ze zákonných důvodů. Máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů, který vykonává dozor nad ochranou osobních údajů.

Pokud se zejména vaše bydliště, místo výkonu zaměstnání nebo místo údajného porušení ochrany osobních údajů nachází mimo Českou republiku v jiném členském státě Evropské unie, můžete se obrátit na příslušný dozorový úřad v tomto členském státě. Vaše osobní údaje nebudou předávány do států mimo Evropskou unii.

 Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. V rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností, jsme oprávnění vaše osobní údaje předávat i dalším osobám (např. dopravcům nebo dalším osobám podílejícím se na splnění smlouvy či našich povinností). Osobní údaje nepředáváme žádné další osobě.

Soubory Cookies

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka našich internetových stránek, které umožňují jejích fungování. Ne všechny cookies shromažďují osobní údaje; některé pouze umožňují správné fungování webového rozhraní. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.

Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce internetového obchodu

Internetový obchod používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google. Tyto služby pracují s informacemi získanými prostřednictvím souborů cookies.

Přímý marketing

Nařízení mimo jiné upravuje také podmínky, za nichž lze provádět přímý marketing, zasílání obchodních sdělení (newsletterů) o produktech, na základě oprávněného zájmu správce. To znamená, že správce je oprávněn na e-mailové adresy a telefonní čísla získána od svých zákazníků zasílat svoji marketingovou komunikaci s nabídkou zboží a služeb, pokud lze důvodně očekávat, že zákaznici věděli, že ke zpracování jejich osobních údajů může pro tyto účely dojít. Správce samozřejmě musí při této své činnosti vždy dodržet i další platné právní předpisy týkající se zasílání obchodních sdělení (zákon č.480/2004 ve vztahu k obchodním sdělením zasílaným elektronickými prostředky).

Naše společnost provádí zpracování vašich osobních údajů v rozsahu e-mailové adresy a telefonního čísla za účelem informování o našich produktech, službách či novinkách pro účely přímého marketingu na základě oprávněného zájmu a v souladu s platnou legislativou, případně na základě vašeho souhlasu. Tyto údaje neposkytujeme třetím osobám. 

Ke zpracování Osobních údajů pro účely přímého marketingu nebude docházet v případě, že jste kdykoliv v průběhu zpracování vznesli námitku proti zpracování Osobních údajů pro účely marketingu, nebo v případě, že určitý druh zpracování Osobních údajů pro účely přímého marketingu podléhá vašemu souhlasu a vy jste nám tento souhlas neposkytli nebo jste jej kdykoli v průběhu zpracování odvolali.

Přístup k osobním údajům zákazníků má správce a jeho zaměstnanci, kteří jsou řádně proškoleni a seznámeni s pravidly ochrany osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky. Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou i elektronickou kontrolou zajišťujícími vhodnou ochranu jejich zpracování před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i jiným možným zneužitím. 

 

 

 
Nábytek-REAL
OD KOLOSEUM, Tř. 1. máje 1901
753 01 Hranice
Česká Republika
IČO: 73032280
DIČ: CZ6912154854
GoPay
Mastercard
Visa